Taolοu

Roules:EWSF

Bare Hands    Boys/Girls 5-7yrs south style    Boys/ Girls 5-7yrs north style **Medal Awards to all athletes**
   Boys/Girls 8-9yrs south style

Boys/Girls 5-7yrs modern

   Boys/Girls  8-9yrs south style

Boys /Girls 8-9yrs modern

Weapon    Boys/Girls 5-9yrs
Traditional Bare Hands
 

South Style

North Style

Boys / Girls

10-13yrs  beg

10-13yrs inter

10-13yrs adv

Boys / Girls

14-17yrs beg

14-17yrs inter

14-17yrs adv

Men / Women

18+yrs beg

18+yrs inter

18+yrs adv

       Imitation Style Boys / Girls

-13yrs

Boys / Girls

14-17yrs

Men / Women

18+yrs

Traditional Weapons
Sort Weapons

Darn Dao

Jiang

Boys / Girls

10-13yrs inter

10-13yrs adv

Boys / Girls

14-17yrs inter

14-17yrs adv

Men / Women

18+yrs inter

18+yrs adv

Long Weapons

Spear

Pole

Boys / Girls

10-13yrs inter

10-13yrs adv

Boys / Girls

14-17yrs inter

14-17yrs adv

Men /Women

18+yrs  inter

18+ysr  adv

Other Weapons

Pu Dao

Double weapons

Fan

Boys / Girls

10-13yrs inter

10-13yrs adv

Boys / Girls

14-17yrs inter

14-17yrs adv

Men /women

18+yrs inter

18+yrs adv

Other Weapons

Bench, whip, etc

Boys / Girls

10-13yrs inter

10-13yrs adv

Boys / Girls

14-17yrs inter

14-17yrs adv

Men / women

18+ yrs inter

18+ yrs adv

Veteran  40+yrs Veteran  60+yrs
Bare Hands

Men / Women

Weapons

Men / Women

Bare Hands

Men / Women

Weapons

Men / Women

Special Categories  (ειδική άθληση) Bare Hands

Men / Women

Weapons

Men / Women

Modern Creative Taolοu
Bare Hands Weapons
(10-13yrs)

Boys/Girls

(14-17yrs)

Boys / Girls

(10-13yrs)

Boys / Girls

(14-17yrs)

Boys / Girls

(18+yrs)

Men / Women

(18+yrs)

Men / Women

Tai Chi Chuan
Bare Hands

-18yrs Men / women

18-40yrs Men / Women

40+yrs Men / Women

Weapons

-18yrs Men / women

18-40yrs Men / Women

40+yrs Men / Women

Internal Fist

( Ba Gwa -Baji Quan – Xing Yi Quan)

Dulian

( 2 or more athletes )

Bare Hands

weapons

Bare Hands

Men / women

Weapons

Men / women

Wing Chun

Men/women

 –18yrs Siu Lim Tau

18+yrs  Siu Lim Tau

–18yrs  Chum Kiu

18+yrs Chum Kiu

  -18yrs Biu Ji

18+yrs Biu Ji

18+yrs Butterfly Swords

18+yrs Pole

1st Choy Lee Fut Cup

Men / Women

Bare Hands

Weapons

-12yrs Ng Lun Chui

13-17yrs Ng Lun Chui

18+yrs Ng Lun Chui

-12yrs Siu mui fa

13-17yrs Siu mui fa

18+yrs Siu mui fa

-12yrs Ping Jiang

13-17yrs Ping Jiang

18+yrs Ping Jiang

 

 

QiGong

  18 Luohan Hands

 

-18yrs Da Fu Pakwa

18+yrs Da Fu Pakwa

-18yrs Bak Mon Kuen

18+yrs Bak Mon Kuen

-13yrs other forms

14-17yrs other forms

18+yrs other forms

-13 seung pei sau

 +13 seung pei sau

-13yrs Darn Dao

14-17yrs Darn Dao

18+yrs Darn Dao

  -13yrs Pole

 14-17yrs Pole

18+yrs Pole

-13yrs Spear

14-17yrs Spear

18+yrs Spear

-13yrs Fan

14-17yrs Fan

18+yrs Fan

 -18yrs Gim
18+yrs Gim

-18yrs seung weapons

18+yrs seung weapons

-13yrs other weapons

14-17yrs other weapons

18+yrs other weapons

Dummy

-18yrs Sao Bao Jong

+18yrs Sao Bao Jong

+16yrs Mui Fa Jong

+16yrs Ching Jong